Ile będzie wynosiło minimalne wynagrodzenie w 2019 r.?

Ile będzie wynosiło minimalne wynagrodzenie w 2019 r.?

Ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od dnia 1 stycznia 2019 r. zostanie podwyższona z 2 100 zł (obowiązującego w 2018 r.) do 2 220 zł., to o 5,7%  i jednocześnie o 120 złotych więcej niż obecnie. Wzrost płacy minimalnej dla pracowników etatowych pociągnie za sobą jednocześnie wzrost minimalnej stawki godzinowej. Z obecnej 13,70 zł za godzinę pracy wzrośnie ona do poziomu 14,50 zł za godzinę.

Co ma wpływ na to o ile wzrośnie pensja minimalna?

Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalana w taki sposób, aby przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku wzrastała w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen.

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Powyższa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę uwzględnia warunki określone w przepisach tejże ustawy, tj.:

  • zwiększenie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2018 r. o prognozowany na 2019 r. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, powiększony dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto w 2019 r.,
  • zastosowanie wskaźnika weryfikacyjnego w odniesieniu do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2018 r. z tytułu różnicy pomiędzy rzeczywistym (102,0%), a prognozowanym (101,3%) wzrostem cen w 2017 r.

W przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 8 czerwca br. „Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2019” przewidziano następujące prognozy:

  • średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,3%,
  • realny przyrost PKB – 3,8%.

Dyskusja w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia

W związku z tym, że w terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w 2019 r. na forum Rady Dialogu Społecznego, zgodnie z powyższą ustawą Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokości w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września bieżącego roku. Co istotne, zaproponowane minimalne wynagrodzenie nie może być niższe od tego zaproponowanego Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji. Określona w projekcie rozporządzenia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę – 2 220 zł oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej – 14, 50 zł w 2019 r. są jednak analogiczne do propozycji, które wcześniej przedstawił rząd.

Skomentuj