Monitoring obiektów unieszk. odpadów wydobywczych

Monitoring obiektów unieszk. odpadów wydobywczych

Z dniem 16 lipca 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Rozporządzenie określa zakres, czas, sposób oraz warunki prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, wzór sprawozdania o wynikach monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, częstotliwość jego sporządzania oraz termin jego składania.

Jeżeli wymagane jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, to monitoring w fazie eksploatacji obejmuje czas od dnia uzyskania wspomnianego zezwolenia do dnia zaprzestania składowania odpadów wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. W przypadku, gdy dla obiektu nie jest wymagane takie zezwolenie, to okres monitoringu obejmuje czas od dnia rozpoczęcia składowania odpadów wydobywczych do dnia zaprzestania składowania odpadów w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Szczegółowe informacje na temat sposobu uzyskania zezwoleniana prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zawiera art. 14 i 15 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1136). Rozporządzenie określa także czas monitoringu dla fazy po zamknięciu w obu przypadkach na okres 30 lat od dnia zaprzestania składowania odpadów wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Dodatkowo monitoring obejmuje badanie wielkości opadu atmosferycznego dokonane w stacji meteorologicznej reprezentatywnej dla lokalizacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (średnią miesięczną sumę opadu atmosferycznego), badanie substancji i parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych, odciekowych i podziemnych z listy określonej w przepisach dotyczących kwalifikacji wód oraz pomiar objętości wód odciekowych. Badanie substancji i parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych, odciekowych i podziemnych, polegające na badaniu składu tych wód, pomiar objętości wód odciekowych oraz pomiar poziomu wód podziemnych przeprowadza się z częstotliwością jak poniżej:

 

W obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne lub odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, monitoring wód powierzchniowych i odciekowych prowadzi się co najmniej dla parametrów odczynu (pH) i przewodności elektrolitycznej właściwej. Jeżeli w okresie pięciu lat od dnia zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych prowadzony monitoring nie wykazał, że obiekt stanowi zagrożenie dla środowiska, badania dla wód odciekowych robi się odpowiednio dla: przewodności elektrolitycznej właściwej raz na rok oraz raz na dwa lata dla odczynu (pH) oraz pozostałych parametrów wskaźnikowych. Badania te powinny być przeprowadzane w każdym miejscu gromadzenia tych wód przed oczyszczeniem, ale jeżeli obiekt wyposażony jest w instalację oczyszczającą wody odciekowe, badanie składu powinno być przeprowadzane w każdym miejscu ich odprowadzania. W przypadku wód powierzchniowych płynących, na które istnieje możliwość oddziaływania obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych badanie przeprowadza się w dwóch punktach zlokalizowanych odpowiednio powyżej i poniżej tego obiektu. Do badania poziomu wód podziemnych wykorzystane powinny zostać otwory obserwacyjne w liczbie nie mniejszej niż  trzy otwory dla każdego z poziomów wodonośnych zlokalizowane odpowiednio: jeden na dopływie wód, zaś dwa na przewidywanym odpływie wód podziemnych. Dodatkowo w okresie monitoringu, prowadzi się co najmniej raz w roku badanie przebiegu osiadania powierzchni obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Sprawozdanie o wynikach monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych sporządza się raz w roku i składa właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

Akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (Dz. U. poz. 875).

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1136).

Skomentuj