Od dziś – nowe rozporządzenie w sprawie NDS!

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

23 czerwca 2014 roku zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Rozporządzenie ustala wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (załącznik nr 1 do omawianego rozporządzenia) oraz wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (załącznik nr 2 do omawianego rozporządzenia).  Ustalone wartości, o których mowa, określają najwyższe dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, ustalone jako:

1) NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie – wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń;

2) NDSCh – najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe– wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej,
w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina;

3) NDSP – najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe – wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.

Wartości, o których mowa, określają najwyższe dopuszczalne natężenia fizycznego czynnika szkodliwego dla zdrowia ustalone jako poziomy ekspozycji odpowiednio do właściwości poszczególnych czynników, których oddziaływanie na pracownika w okresie jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

Załącznik nr 1 do omawianego rozporządzenia zawiera wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy obejmujący 524 substancje oraz 19 rodzajów pyłów. Jeżeli chodzi o część poświęconą substancją to zawiera ona nazwę i numerCAS substancji chemicznej oraz najwyższe dopuszczalne stężenie (w mg/m3) w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej (NDS, NDSCh, NDSP). W części B obejmującej pyły tabela mieści nazwę i nr CAS czynnika szkodliwego dla zdrowia oraz najwyższe dopuszczalne stężenie (mg/m3 oraz włókien w cm3).W załączniku nr 2 dotyczącym czynników fizycznych podano wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń, m.in. dla hałasu, drgań, mikroklimatu, promieniowania optycznego i pola elektromagnetycznego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dniem 24 września 2014 roku traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z późn. zm.).

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 24 września 2014 roku.

Skomentuj