Odpady komunalne na terenie zakładu pracy – procedury

Wszelkie miejsca, gdzie magazynuje się odpady komunalne na terenie firmy, muszą być właściwie oznakowane (znaki bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz określające rodzaj magazynowanych odpadów).

Zasuwy, zawory i przełączniki mają być oznakowane w taki sposób, aby ich położenie pozwoliło jednoznacznie określić, czy otwierają lub zamykają przepływ mediów. Z kolei w pomieszczeniach stałej obsługi umieszcza się schematy objaśniające działanie każdego zaworu.

Pracodawca wyznacza kompetentnego pracownika do kierowania ruchem pojazdów na składowiskach odpadów komunalnych.

W firmach zajmujących się termicznym przekształcaniem odpadów, w których unieszkodliwia się odpady komunalne, ma odpowiednio zastosowanie rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. poz. 492).

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest oznaczenie tablicami obiektów i instalacji, które znajdują się na terenie zakładu pracy – w zgodzie z:

– instrukcją eksploatacji,

– dokumentacją techniczno-ruchową lub

– projektem budowlanym.

Tablice mają zawierać dane dotyczące przeznaczenia danego obiektu i instalacji oraz rodzaju przesyłanych przez nie mediów.

 Ponadto pracodawca musi przygotować wyciąg z istotnych dla danego etapu eksploatacji składowiska odpadów postanowień zawartych w instrukcji eksploatacji tego składowiska. Musi także udostępnić go na stałe wszystkim zatrudnionym, którzy biorą udział w normalnym toku pracy składowiska odpadów, pracach konserwacyjno-remontowych i w innych uzasadnionych sytuacjach.

 Instrukcja eksploatacji składowiska określa:

– opis procesu technologicznego,

– wykaz urządzeń zainstalowanych lub wykorzystywanych do prowadzenia procesu technologicznego,

– rodzaj przesyłanych mediów,

– częstotliwość przeprowadzania okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń,

– zagrożenia,

– procedury postępowania pracownika w razie awarii.

Mając na uwadze bezpieczeństwo na terenie firmy, zabronione jest:

– prowadzenie prac wyładunkowych odpadów komunalnych na składowisku, jeżeli w ich bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się ludzie niezajmujący się obsługą pojazdu do transportu odpadów,

– rozładowywanie pojazdów w odległości mniejszej od 5 m od krawędzi skarpy składowiska.

Dodatkowo, aby zagwarantować bezpieczeństwo znajdującym się na terenie składowiska i pojazdom, kierujący ich ruchem prowadzi ruch w sposób jednokierunkowy, eliminując jednocześnie konieczność cofania środkami transportu.

Ważnym wymaganiem jest także to, że odpady muszą być dostarczane do kwater i w pobliże skarp przez samojezdne urządzenia do robót ziemnych (lub inne odpowiednie urządzenia techniczne).

Omówione procedury zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.U. nr 104, poz. 868).

Skomentuj