Odzież ochronna i robocza Środki ochrony indywidualnej

Szczegółowe zasady stosowania odzieży ochronnej i roboczej oraz środków ochrony indywidualnej zawiera załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

Jest to rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).
Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy.

Dostarczane pracownikom do stosowania środki ochrony indywidualnej powinny:
– być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować same z siebie zwiększonego zagrożenia,
– uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy,
– uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,
– być odpowiednio dopasowane do użytkownika — po wykonaniu niezbędnych regulacji.

W przypadku występowania więcej niż jednego zagrożenia i konieczności jednoczesnego stosowania kilku środków ochrony indywidualnej środki te powinny dać się dopasować względem siebie bez zmniejszenia ich właściwości ochronnych.

W zależności od stopnia zagrożenia, częstości narażenia na zagrożenie, cech stanowiska pracy każdego pracownika i skuteczności działania środków ochrony indywidualnej pracodawca powinien określić warunki stosowania środków ochrony indywidualnej, a w szczególności czas i przypadki, w których powinny być używane.

Środki ochrony indywidualnej powinny być przeznaczone do osobistego użytku. W wyjątkowych przypadkach środek ochrony indywidualnej może być używany przez więcej niż jedną osobę, o ile wykluczono niepożądany wpływ takiego użytkowania na zdrowie lub higienę użytkowników.
Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, z wyłączeniem szczególnych i wyjątkowych sytuacji — zgodnie z instrukcją przekazaną przez pracodawcę.

W razie potrzeby — w celu zapewnienia właściwego używania środków ochrony indywidualnej — pracodawca powinien zorganizować pokazy używania tych środków. Instrukcja powinna być zrozumiała dla pracowników oraz powinna określać sposoby używania środków ochrony indywidualnej, ich kontroli i konserwacji.

Przed nabyciem środków ochrony indywidualnej pracodawca powinien ocenić, czy środki, które zamierza zastosować, spełniają określone wymagania.

Ocena taka powinna obejmować:
– analizę i ocenę zagrożeń, których nie można uniknąć innymi metodami,
– określenie cech, jakie muszą posiadać środki ochrony indywidualnej, aby skutecznie chroniły przed zagrożeniami, uwzględniając wszelkie ryzyko, jakie mogą stwarzać te środki same z siebie,
– porównanie cech dostępnych na rynku środków ochrony indywidualnej z cechami niezbędnymi.

Ocena powinna być ponawiana w sytuacji wystąpienia zmian któregokolwiek z jej elementów.

Przy ustalaniu środków ochrony indywidualnej niezbędnych do stosowania przy określonych pracach pracodawca powinien uwzględniać wskazania zawarte w tabelach 1, 2 i 3.

Tabela nr 1

ZAGROŻENIA, PRZY KTÓRYCH WYMAGANE JEST STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Zagrożenia Najczęściej zagrożone części ciała
Głowa Kończyny górne Kończyny dolne Inne
Czaszka Twarz Oczy Narząd słuchu Drogi oddechowe Dłonie Ręce Stopy Nogi Skóra Tułów, w tym brzuch Drogi rodne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Fizyczne Mechaniczne Upadki z wysokości X X X X
Wybuchy, uderzenia, wstrząsy, zgniecenia X X X X X X X X
Przekłucia, przecięcia, otarcia X X X X X X X X
Poślizgnięcia, upadki X X X
Drgania (wibracja) X X X
Termiczne Wysoka temperatura, ogień X X X X X X X X

 

Zimno

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

Elektryczne X X X X X
Promieniowanie

Jonizujące

 

X X X X X X

Niejonizujace

 

X X X X
Hałas X
Chemiczne Aerozole Pyły, włókna X X X
Dymy X X
Mgła X X X X
Płyny Zanurzenie X X X

Chlapanie,

pryskanie

X X X X X X X X
Gazy, pary X X X
Biologiczne Szkodliwe bakterie X X X X X X
Szkodliwe wirusy X X X X
Grzyby X X X X
Biologiczne antygeny inne niż mikroorganizmy X
Pierwotniaki i zwierzęta bezkręgowe X X

 

Skomentuj