Okres rozliczeniowy 2013 r. Wymiar czasu pracy

Wszystkich interesuje ile będziemy pracować w roku 2013…

Jest to istotna zmiana wynikająca z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. sygn. akt K 27/11 (Dz. U. poz. 1110) gdzie orzeczono, że art. 130 § 21 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Od 8 października 2012 r. przywrócono zasadę, że za każde święto przypadające w dzień wolny przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy (pamiętajmy że chodzi tu o święta przypadające w soboty).

W art. 130 § 1 K.P. ustawodawca ustalił zasady obliczania wymiaru czasu pracy pracownika nie dając tym samym możliwości pracodawcy do odmiennego sposobu obliczeń. 

 Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1 K.P. oblicza się:

– mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym , a następnie,

– dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadającego od poniedziałku do piątku,

Przykład  

Obliczenie wymiaru czasu pracy pracownika zatrudnionego w systemie podstawowym

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Miesiąc  listopad 2013 r.

Zgodnie z zapisem ( 40 godzin  x 4 tygodnie w miesiącu)  + (1 dzień  tzw.„wystający” x 8 godzin – 2 dni (dni świąteczne  x 8 godzin  =  160  +8 -16 = 152 godziny

 Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. (art. 130 par. 2 kp)

 Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 par. 1 kp., ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. (art. 130 par. 3 kp)       

 Przykład

Pracownik w miesiącu wrześniu  2013 r.  z powodu choroby był nieobecny w dniach od 06.09.2013 r. do 10.09.2013 r. (3 dni) . Jak obliczyć wymiar czasu pracownika w miesiącu wrześniu 2013 r. ?

Czas pracy pracownika przedstawia się następująco:

02-05.09.2013 r. ( 4 dni  x 8 godzin )     tj. 32

06-10.09.2013 r. ( 3 dni  nieobecny )      tj.  0  

11-13.09.2013 r. ( 3 dni x 8 godzin )       tj. 24

16-20.09.2013 r.  (5 dni x 8 godzin )       tj. 40

23-27.09.2013 r. (5dni x 8 godzin )        tj. 40

 30.09.2013 r.      (1 dzień  x 8 godzin )   tj.  8 

                                                               ———

                                                                   144 godzin przepracowanych.

W miesiącu wrześniu 2013 r. było do przepracowania 168 godzin. Z uwagi na absencje pracownika wymiar ten uległ obniżeniu o 24 godzin. tj. ( 3 dni nieobecne  x 8 godzin )     

Warto zaznaczyć, że ustawą z dn. 12.07.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 896 )  uległa zmianie długość okresów rozliczeniowych. Zgodnie z art.129 § 2 kp. w każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracownika.

Święta które obniżają w 2013 r, wymiar czasu pracy to:

1 stycznia – Nowy Rok (wtorek),

1 kwietnia – drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek),

1 maja – Święto Państwowe (środa),

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (piątek),

30 maja – Boże Ciało (czwartek),

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (czwartek),

1 listopada – Wszystkich Świętych (piątek),

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (poniedziałek),

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (środa),

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (czwartek) przypadają w innych dniach niż niedziela, dlatego obniżają wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Jak więc wygląda wymiar czasu pracy w 2013 r.:

Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe w 2013 r.

Lp. Miesiąc Wyliczenie czasu pracy Liczba godzin Liczba dni
1 Styczeń (40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 3 dni) – (8 godz. x 1 dzień)  176 22
2 Luty (40 godz. x 4 tyg.) 160 20
3 Marzec (40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) 168 21
4 Kwiecień (40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) –  (8 godz. x 1 dzień) 168 21
5 Maj (40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 3 dni) – (8 godz. x 3 dni) 160 20
6 Czerwiec (40 godz. x 4 tyg.) 160 20
7 Lipiec (40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 3 dni) 184 23
8 Sierpień (40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) – (8 godz. x 1 dzień) 168 21
9 Wrzesień (40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) 168 21
10 Październik (40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 3 dni) 184 23
11 Listopad (40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. x 2 dni) 152 19
12 Grudzień (40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) – (8 godz. x 2 dni) 160 20
Razem   2008 251

Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe w 2013 r.

Lp. Okres rozliczeniowy Wyliczenie czasu pracy Liczba godzin Liczba dni
1 Od 1 stycznia do 31 marca (40 godz. x 12 tyg.) + (8 godz. x 4 dni) – (8 godz. x 1 dzień)

 

504

 

63

2 Od 1 kwietnia do 30 czerwca (40 godz. x 13 tyg.) – (8 godz. x 4 dni)

 

488

 

61

3 Od 1 lipca do 30 września (40 godz. x 13 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień – (8 godz. x 1 dzień)

 

520

 

65

4 Od 1 października do 31 grudnia (40 godz. x 13 tyg.) + (8 godz. x 1 dni) – (8 godz. x 4 dni)

 

496

 

62

Razem   2008 251

 

Czteromiesięczny okres rozliczeniowy w 2013 r.

Lp. Okres rozliczeniowy Wyliczenie czasu pracy Liczba godzin Liczba dni
1 Od 1 stycznia do 30 kwie-tnia (40 godz. x 17 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. x 2 dni)

 

672

 

84

2 Od 1 maja do 31 sierpnia

(40 godz. x 17 tyg.) + (8 godz. x 3 dni) –

(8 godz. x 4 dni)

 

672

 

84

3 Od 1 września  do 31 grud-nia

(40 godz. x 17 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) –

(8 godz. x 4 dni)

 

664

 

83

Razem   2008 251

Tabele normatywnego czasu pracy dla systemów czasu pracy, gdzie zgodnie z zasadą pięciodniowego tygodnia czasu pracy sobota i niedziela są dniami wolnymi od pracy.

Podstawa prawna: ustawa z dn. 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dn.24.09.2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 224, poz. 1459).

Skomentuj