Praca na mrozie

Praca na mrozie

Pracownik wykonujący swoje obowiązki zimą na zewnątrz w niskiej temperaturze narażony jest na wychłodzenie organizmu oraz niebezpieczne odmrożenia.

Przepisy Kodeksu pracy oraz rozporządzeń określają obowiązki pracodawcy wobec pracowników. Analizując je, pracodawca w okresie zimowym ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki pracownikom, zwłaszcza tym, którzy swoją pracę wykonują na zewnątrz, gdyż to właśnie oni są najbardziej narażeni na negatywne skutki niskiej temperatury.

Jakie są obowiązki pracodawcy wobec pracowników wykonujących pracę zimą na otwartej przestrzeni?

Na podstawie rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom zatrudnionym na otwartej przestrzeni - pomieszczenia do ogrzania się, które muszą znajdować się w pobliżu miejsca pracy, tym samym dając schronienie przed opadami atmosferycznymi i niską temperaturą oraz powinny być tak urządzone, aby umożliwiać podgrzanie i przygotowanie ciepłego posiłku.

W takich pomieszczeniach powinna być zapewniona odpowiednia temperatura wynosząca 16°C, a na każdego pracownika najliczniejszej zmiany musi przypadać minimum 0,1 m2 powierzchni, przy czym całkowita powierzchnia tego pomieszczenia nie może być mniejsza niż 8 m2.

W przypadkach, gdy nie ma możliwości zorganizowania ze względów technologicznych takiego pomieszczenia, pracodawca jest zobowiązany zorganizować w pobliżu miejsca pracy odpowiednie źródła ciepła np. koksowniki.

Posiłki regeneracyjne i napoje

Posiłki regeneracyjne i napoje są wydawane pracownikom na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Rodzaj i temperatura posiłków oraz napojów powinna być dostosowana do warunków wykonywanej pracy. Nie każdy jednak w okresie zimowym (czyli od 1 listopada do 31 marca) wykonując pracę na zewnątrz będzie miał prawo otrzymać nieodpłatny posiłek. Aby tak się stało pracownik musi spełnić warunek intensywności wykonywanej pracy. Efektywny wydatek energetyczny takiej pracy w ciągu zmiany roboczej powinien wynosić powyżej 1500 kcal dla mężczyzn i 1000 kcal dla kobiet.

W przypadku napojów dla pracowników pracujących na zewnątrz w okresie zimowym, wydatek energetyczny nie odgrywa większej roli, ponieważ pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje pracownikom zawsze wtedy, gdy temperatura spadnie poniżej 10°C.

Skomentuj