Problemy bhp w pracy w sektorze opieki zdrowotnej

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) opublikowała raport na temat aktualnych i przyszłych zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w sektorze opieki zdrowotnej.

Co ważne, raport skupia się na dotychczas zaniedbywanym obszarze, jakim jest opieka środowiskowa i domowa. Sektor opieki zdrowotnej i społecznej należy do głównych sektorów w Europie i zatrudnia około 10% siły roboczej UE. 77% pracowników opieki zdrowotnej stanowią kobiety. Jest to szybko rozwijający się sektor, który w najbliższej przyszłości będzie oferować coraz więcej możliwości zatrudnienia ze względu na starzenie się europejskiego społeczeństwa, rozwój i poszerzenie zakresu usług w celu sprostania zapotrzebowaniu na lepszej jakości opiekę oraz rosnące zapotrzebowanie na usługi opieki osobistej.

Ze względu na wiele różnych, a niekiedy niekontrolowanych, środowisk pracy oraz zakres i rodzaj wykonywanych zadań pracownicy służby zdrowia napotykają szerokie spektrum zagrożeń. Należą do nich zagrożenia biologiczne i chemiczne (takie jak zakażenie w wyniku zakłucia igłą i kontakt z niebezpiecznymi substancjami), zagrożenia ergonomiczne wynikające z zajmowania się pacjentami, a także zagrożenia psychospołeczne wynikające z pracy w nietypowych godzinach pracy, obciążenia emocjonalnego i narażenia na zachowania agresywne.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że sektor opieki zdrowotnej i społecznej jest sektorem wysokiego ryzyka. Pomimo iż część typowych zagrożeń w tym sektorze udało się ograniczyć lub wyeliminować za sprawą postępu technologicznego, liczba wypadków przy pracy i chorób zawodowych wciąż pozostaje zdecydowanie za wysoka. Ponadto postęp technologiczny niesie ze sobą nowe niebezpieczeństwa, którymi także należy się zająć.

Dyrektor EU-OSHA, dr Christa Sedlatschek, nadała sprawozdaniu odpowiedni kontekst i przedstawiła argumenty biznesowe za poprawą BHP w sektorze opieki zdrowotnej. To sprawozdanie publikujemy w momencie, gdy pracownicy służby zdrowia są coraz bardziej narażeni na różne rodzaje zagrożeń, od stresu związanego z pracą czy wypalenia zawodowego do narażenia na choroby tropikalne, takie jak wirus Ebola. Poza tym wiele systemów opieki zdrowotnej w Europie przechodzi obecnie proces reform. Jedną z głównych cech sektora opieki zdrowotnej jest to, że dbałość o pacjenta jest, całkiem słusznie, głównym priorytetem – czasem ze szkodą dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Musimy przekonać ludzi, że aby osiągnąć i utrzymać wysokiej jakości opiekę nad pacjentem, trzeba traktować bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy priorytetowo.

Raport zawiera przegląd aktualnych i przyszłych problemów z zakresu BHP dla pracowników opieki zdrowotnej i społecznej oraz opisuje ich wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie w pracy, a także jakość świadczonej przez nich opieki. Zwraca się w nim uwagę na wyzwania stojące przed sektorem, w tym m.in. niedobór wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, starzenie się siły roboczej, szersze zastosowanie technologii wymagających nowych umiejętności oraz wprowadzenie nowych schematów opieki, aby umożliwić leczenie współwystępujących chorób przewlekłych.

Fakt, iż ludzie żyją coraz dłużej i w coraz większym stopniu wymagają opieki długoterminowej powoduje, że punkt ciężkości przesuwa się z kontrolowanego środowiska opieki szpitalnej na opiekę środowiskową i domową. Otoczenie opieki domowej jest szczególnie trudnym środowiskiem pracy ze względu na niewielką przestrzeń do pracy, brak szkoleń, pracę w odosobnieniu, niewielki nadzór lub jego brak oraz konieczność stawiania czoła tym samym zagrożeniom, które występują m.in. w szpitalach, jednak bez wystarczających środków, by te zagrożenia kontrolować.

Dzięki połączeniu przeglądu najnowszego piśmiennictwa i badania ankietowego, które zostało opracowane i przesłane do pracowników BHP we wszystkich krajach członkowskich, raport ten umożliwia porównanie ustaleń przedstawionych w piśmiennictwie z wnioskami z „pierwszej linii frontu”. Uzyskane wyniki są źródłem informacji dla decydentów, badaczy i pracowników BHP na temat możliwości poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w tym sektorze. Jest to konieczne, by sektor opieki zdrowotnej mógł sprostać stojącym przed nim wyzwaniom i świadczyć wysokiej jakości opiekę nad pacjentami w przyszłości.

Tutaj możesz przeczytać cały raport (wersja angielska)

Źródło:

https://www.osha.gov/

Skomentuj