Projekt łagodzący wymagania zdrowotne dla maszynistów

Projekt rozporządzenia łagodzący wymagania zdrowotne dla maszynistów opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Dzięki temu ma się zwiększyć liczba kandydatów, którzy będą spełniali wymagania zdrowotne, co pozwoli na zmniejszenie deficytu w tym zawodzie.

Chodzi o projekt rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności.

Wskazano, że wymagania te zostały złagodzone. Zaznaczono, że złagodzenie przedmiotowych wymagań zdrowotnych, zarówno w odniesieniu do świadectwa maszynisty, jak i licencji maszynisty, nie stoi w sprzeczności z załącznikiem II do dyrektywy 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty. Zaznaczono jednak, że państwo członkowskie może stosować bardziej rygorystyczne wymagania na własnym terytorium, kierując się względami bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. I dlatego mimo złagodzenia wymagań nadal będą spełnione minimalne wymagania określone we wskazanej wyżej dyrektywie.

Napisano, że wprowadzone zmiany dotyczą złagodzonych wymagań dotyczących narządu wzroku i słuchu. I tak: „ostrość wzroku z korekcją lub bez: 1,0; nie mniej niż 0,5 dla oka gorzej widzącego. Natomiast dopuszczalna maksymalna korekcja soczewkami kontaktowymi lub szkłami to: nadwzroczność+5/krótkowzroczność -8” Wskazano też, że „osoba badana powinna słyszeć szept każdym uchem oddzielnie z odległości 2 m”.

Projektowane przepisy przejściowe – jak napisano – określają, że do spraw związanych z wykonywaniem badań lekarskich osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo zachowanie jego ważności, badań psychologicznych oraz ponownych badań, rozpoczętych i niezakończonych stosuje się przepisy dotychczasowe. Ponadto orzeczenia lekarskie potwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną osób ubiegających się o świadectwo maszynisty wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność, do końca okresu na jaki zostały wydane.

Zaznaczono, że projektowane rozporządzenie przyczyni się do zwiększenia liczby kandydatów na maszynistów, którzy będą spełniali wymagania zdrowotne, co pozwoli na zmniejszenie deficytu maszynistów na rynku pracy powstałego wskutek występowania luki pokoleniowej na tym stanowisku pracy.

Przypomniano, że z deficytem maszynistów borykają się zarówno przewoźnicy pasażerscy, jak i towarowi. Podkreślono, że złagodzenie wymogów zdrowotnych dla kandydatów na maszynistów nie nastąpi kosztem obniżenia poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, gdyż nowe wymagania zdrowotne będą nadal mieściły się w wymaganiach dyrektywy UE, jest która stosowana we wszystkich państwach członkowskich. Dodano, że dalsze stosowanie wymagań zdrowotnych, znacznie ostrzejszych niż przewiduje dyrektywa 2007/59/WE jest nieuzasadnione, (…), a porównanie międzynarodowe wskazuje w sposób jednoznaczny, że Polska jest państwem, które stosuje wyższe wymagania w stosunku do innych krajów członkowskich, które najczęściej stosują minimalne wymagania zdrowotne.

Projekt rozporządzenia zakłada wejście w życie projektowanej regulacji z dniem 1 stycznia 2023 r.

Skomentuj