Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane

Senat pod koniec ubiegłego tygodnia przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane, w którym wykonuje wyrok TK o przeniesieniu przepisów o ograniczeniach uprawnień budowlanych z rozporządzeń do ustawy.

Zgodnie z wyrokiem nowelizacja powinna wejść w życie do 13 lutego 2019 r.

Senacki projekt ustawy o zmianie Ustawy – Prawo budowlane, jest efektem ubiegłorocznego wniosku Ministra Inwestycji i Rozwoju do Komisji Ustawodawczej Senatu RP, o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r., który dotyczył ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych.

Jak przypomniano w uzasadnieniu projektu, „ustawa – Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach”. Reguluje także, „w jakich specjalnościach udzielane są uprawnienia budowlane, a także, jakie wykształcenie i praktyka są wymagane dla danego rodzaju specjalności do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń albo w ograniczonym zakresie”.

Jeden z artykułów ww. ustawy przewiduje, że minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych.

W uzasadnieniu podkreślono, że zgodnie z Konstytucją „każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy; wyjątki określa ustawa”. Trybunał Konstytucyjny orzekł 7 lutego 2018 r., że organy władzy wykonawczej nie mogą wydawać aktów prawnych normujących kwestie ograniczania praw i wolności.

Zdaniem TK, ograniczenie uprawnień budowlanych, jako ograniczenie konstytucyjnej wolności wykonywania zawodu może nastąpić wyłącznie w ustawie Prawo budowlane, a nie w rozporządzeniu. Ponadto TK uznał, że specjalność inżynieryjna kolejowa jest jedna i przepisami rozporządzenia nie można dokonać zmiany i podziału tej specjalności na dwie, tj.: inżynieryjną kolejową w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz inżynieryjną kolejową w zakresie sterowania ruchem kolejowym. To może się dokonać również jedynie na mocy ustawy.

Senatorowie połączonych komisji ustawodawczej i infrastruktury uwzględniając ocenę Trybunału, że rozporządzenie nie może w tym zakresie (ograniczeń uprawnień budowlanych) zastępować prawa budowlanego, zaproponowali zmiany, których celem jest podniesienie do rangi ustawy wskazanych w wyroku TK rozporządzeń.

Za nowelizacją, w zaproponowanym kształcie przez połączone senackie komisje: ustawodawczą i infrastrukturalną -)opowiedziało się 88 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W związku z postanowieniem, że zakwestionowane przepisy tracą moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, nowe przepisy w tym zakresie powinny wejść w życie do 13 lutego 2019 r. W przypadku niewykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w przewidzianym terminie niemożliwe będzie nadawanie nowych uprawnień budowlanych.

Projekt trafi teraz do Sejmu.

Proces legislacyjny w Senacie śledzić można na jego stronie internetowej.

Skomentuj