Składowanie odpadów – od czego zacząć?

Na terenie przyszłego składowiska odpadów, a także jego otoczenia, muszą być przeprowadzone badania hydrologiczne i geologiczne.

Wyniki badań hydrologicznych oraz dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrogeologiczna dołączane są następnie do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, jak również zagospodarowania terenu.

Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze, że badania hydrologiczne uwzględniają inwentaryzację wszystkich cieków powierzchniowych i wód penetrujących obszar planowanego składowiska odpadów, a także jego otoczenia.

Musi być to następnie naniesione na mapę w skali 1 do 5000. Prace te powinny być prowadzone w najmniej korzystnych warunkach hydrologicznych (podczas wysokich stanów wody).

Badania muszą obejmować bilans hydrologiczny ilości wód wchodzących i wychodzących ze składowiska, uwzględniający poniższe elementy:

– średnią roczną wieloletnią wielkość opadów,

– roczną wielkość najwyższego opadu z ostatnich 30 lat,

– przypuszczalną ilość wody w przewidzianych do składowania odpadach,

– domniemaną ilość wody, która może być wchłonięta przez składowane odpady,

– parowanie terenowe.

Natomiast zakres badań geologicznych uwzględnia:

– rozpoznanie budowy geologicznej obszaru planowanego składowiska i jego otoczenia,

– pobranie próbek i wykonanie analizy uziarnienia,

– dokonanie laboratoryjnego oznaczenia współczynnika filtracji k,

– obserwacje hydrogeologiczne i polowe pomiary współczynnika filtracji k w każdym otworze badawczym,

– zbadanie przestrzennej budowy górotworu na terenie planowanego składowiska odpadów i jego otoczenia (najlepiej metodą elektrooporową lub sejsmiczną),

– ustalenie pojemności sorpcyjnej gruntu.

Najmniejsze miąższość i wartość współczynnika filtracji k naturalnej bariery geologicznej wynoszą:

– składowisko odpadów niebezpiecznych – miąższość nie mniejsza niż 5 m, współczynnik filtracji k ≤ 1,0 × 10–9 m/s,

– składowisko odpadów obojętnych – miąższość minimum metr, współczynnik filtracji
k ≤ 1,0 × 10–7 m/s,

– składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – miąższość nie mniejsza niż metr, współczynnik filtracji k ≤ 1,0 × 10–9 m/s.

Pomiary współczynnika filtracji k naturalnej lub sztucznej bariery wykonywane są przynajmniej dwiema metodami, w tym koniecznie polową.

Ponadto eksploatacja składowiska odpadów musi zapewniać:

– ograniczenie powierzchni składowanych odpadów narażonych na czynniki atmosferyczne,

– przeciwdziałanie rozwiewaniu odpadów,

– gromadzenie wód odciekowych i ich oczyszczanie w zakresie umożliwiającym przyjęcie do oczyszczalni ścieków lub nawet odprowadzenie do wód bądź ziemi,

– stateczność geotechniczną składowanych odpadów.

Opisane kwestie regulują przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013 r. poz. 523).

Wszystkich zainteresowanych doradztwem lub szkoleniami w powyższym zakresie zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22 618 33 00) bądź e-mailowego (info.warszawa@tarbonus.pl).

Skomentuj