Służby BHP wobec ochrony zdrowia

Służby BHP wobec ochrony zdrowia

Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy.

W roku 2009 weszły w życie dwie nowelizacje Kodeksu pracy, w których wprowadzono zmiany związane z ochroną zdrowia pracowników:

— ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy (Dz. U. Nr 223, poz. 1460), która obowiązuje od dnia 18 stycznia 2009 r.,

— ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy (Dz. U. Nr 115, poz. 958), która obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2009 r.

Nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 21 listopada 2008 r. miała na celu dostosowanie polskich przepisów prawnych do regulacji unijnych, a w szczególności nałożyła na pracodawcę większe obowiązki w zakresie ochrony zdrowia. Wprowadziła ona:

a) zmiany dotyczące zakresu odpowiedzialności pracodawcy (art. 207 § 1 K.p.) — do tej pory w przepisach mowa była wyłącznie o tym, że odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy ponosi pracodawca. W doktrynie jednak od dawna panowała zgoda co do tego, że odpowiedzialność ta jest niezależna od tego, czy pracodawca realizuje swoje zadania w tym zakresie sam, czy też powierza ich wy­konanie specjalistom spoza zakładu pracy. Ustawodawca postanowił definitywnie rozwiać ewentualne wątpliwości i w związku z tym wprowadzono przepis, który wyraźnie stanowi, że na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obo­wiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza za­kładu pracy,

b) rozszerzenie katalogu obowiązków pracodawcy mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownikom (art. 207 § 2 pkt 1—7 K.p.) — poszerzony został katalog przykładowych obowiązków pracodawcy związanych z ochroną zdrowia i życia pracowników oraz zapewnieniem bezpiecznych i higie­nicznych warunków pracy. Obecnie pracodawca ma obowiązek:

— organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

— zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeń­stwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,

— reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego po­ziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,

— zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i choro­bom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,

— uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,

— zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,

— zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy,

Skomentuj