UE zaostrza normy dotyczące pracy z niebezpiecznymi substancjami

Przepisy Unii Europejskiej dotyczące ograniczania narażenia pracowników na działanie substancji rakotwórczych, mutagennych lub zagrażających płodności zostały poparte przez Parlament Europejski. Ponad 12,5 mln pracowników w Europie jest potencjalnie narażonych na kontakt z niebezpiecznymi produktami leczniczymi.  

We wrześniu 2021 r. Komisja Europejska zaprezentowała czwarty wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany dyrektywy 2004/37/EC w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem wynikającym z narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (CMD4). Ogłoszenie wniosku wchodziło do zakresu zobowiązania KE w ramach europejskiego planu walki z rakiem.

Celem nowelizacji prawa UE jest ustanawianie limitów wystawienia pracownika na działanie substancji rakotwórczych oraz innych substancji niebezpiecznych, co ma wpłynąć na zwiększenie ochrony zdrowia pracowników.

Do zakresu dyrektywy zostały włączone substancje reprotoksyczne, które mogą powodować upośledzenie płodności lub bezpłodność.

Zmienione przepisy określają również limity narażenia zawodowego na akrylonitryl i związki niklu oraz obniżają maksymalny limit dla benzenu. Ponadto Komisja musi przedstawić wnioski ustawodawcze dotyczące dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego dla 25 substancji lub grup substancji przed końcem 2022 r.

Ustalono również, że będący narażeni na kontakt z niebezpiecznymi produktami leczniczymi pracownicy opieki zdrowotnej muszą być odpowiednio przeszkoleni.

Omawiana dyrektywa wejdzie w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Państwa członkowskie mogą ustanawiać bardziej rygorystyczne przepisy.

Źródło:

https://www.europarl.europa.eu/

Skomentuj