BHP na budowie

Jakie zagrożenia i czynniki niebezpieczne możemy spotkać na budowie?

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją czynników w środowisku pracy czynniki oddziaływujące na organizm człowieka w środowisku pracy dzielimy na:

 • niebezpieczne (urazowe);
 • szkodliwe dla zdrowia i uciążliwe.

W zależności od poziomu narażenia i innych warunków pracy czynnik szkodliwy może stać się niebezpiecznym, uciążliwy natomiast szkodliwym.

Wszystkie ww. czynniki występują przy wykonywaniu prac budowlanych i remontowych oraz montażowych i mogą stać się przyczyną zdarzeń potencjalnie wypadkowych, wypadków, chorób zawodowych czy też innych schorzeń występujących w środowisku pracy.

Czynniki niebezpieczne (urazowe) występujące w budownictwie

Wyróżniamy następujące czynniki:

 • ruchome, wirujące części maszyn, urządzeń technicznych oraz narzędzi pracy;
 • przemieszczające się środki transportu;
 • ostre krawędzie, wystające, chropowate  elementy;
 • nierówne i śliskie powierzchnie;
 • spadające elementy;
 • ograniczone przestrzenie (dojścia, przejścia itp.);
 • pożar, wybuch;
 • prąd elektryczny;
 • położenie stanowiska pracy w stosunku do podłoża (praca na wysokości oraz w zagłębieniach);
 • płyny pod ciśnieniem;
 • gorące lub zimne powierzchnie;
 • żrące substancje.

Kryteria poziomu zabezpieczeń ustalone przez CIOP dla ww. czynników przedstawiają się następująco:

ruchome elementy:

 • ochrona przed kontaktem z elementami ruchomymi podczas obsługi maszyn,
 • awaryjny wyłącznik natychmiastowego zatrzymania,
 • opracowanie instrukcji stanowiskowej bhp i jej stosowanie,
 • szkolenie bhp,
 • okresowe przeglądy, regulacje, naprawy,
 • środki ochrony indywidualnej;

przemieszczające się środki transportu:

 • oznakowanie dróg komunikacyjnych,
 • prawidłowe szerokości dróg ewakuacyjnych,
 • prawidłowe usytuowanie dróg w stosunku do stanowisk pracy,
 • kompletność wyposażenia w urządzenia zabezpieczające i ostrzegawcze przed naruszeniem normalnych warunków eksploatacji,
 • stosowanie zasad wymaganych instrukcjami bhp,
 • posiadanie przez operatora wymaganych uprawnień,
 • szkolenia bhp,
 • przeglądy, konserwacje urządzeń,
 • używanie środków ochrony indywidualnej przez pracowników;

ostre, wystające i chropowate elementy:

 • osłonięcie części ostrych, wystających lub chropowatych,
 • stępienie części chropowatych, zwłaszcza w strefie operatora, które nie muszą być ostre i chropowate ze względów technologicznych,
 • oznakowanie części ostrych i chropowatych barwami i znakami bezpieczeństwa,
 • stosowanie przepisów i zasad bhp,
 • używanie środków ochrony indywidualnej przez pracowników;

nierówne powierzchnie:

 • zastosowanie materiałów łatwych do czyszczenia, przeciwpoślizgowych,
 • utrzymywanie powierzchni w stanie suchym,
 • zapewnienie pracownikom obuwia o spodach posiadających duży współczynnik tarcia,
 • informacje służące bezpieczeństwu;

spadające elementy:

 • stosowanie urządzeń ochronnych (daszki, inne konstrukcje),
 • składowanie elementów zapewniających ich stabilność,
 • znakowanie miejsc niebezpiecznych, zagrażających upadkiem, np.: „Uwaga …”,
 • szkolenia bhp,
 • stosowanie wymagań instrukcji stanowiskowych bhp;

ograniczone przestrzenie:

 • zachowanie wymiarów wejść, przejść, wyjść,
 • stosowanie schodów o parametrach użytkowych wymaganych przepisami,
 • uniemożliwienie wchodzenia do mniejszych przestrzeni itp.;

położenie stanowiska pracy w odniesieniu do podłoża:

 • zastosowanie ochron zbiorowych (balustrady),
 • stosowanie drabin certyfikowanych i sprawnych technicznie na stabilnym podłożu,
 • stosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości,
 • oznakowanie miejsc zagrożonych;

płyny pod ciśnieniem:

 • wyposażenie urządzeń ciśnieniowych w zabezpieczenia przed nadmiernym ciśnieniem, np.: zawory bezpieczeństwa,
 • wyposażenie we wskaźniki ciśnienia z oznakowaniem dopuszczalnych wartości,
 • okresowe przeglądy, regulacje,
 • szkolenia specjalistyczne pracowników z umiejętności obsługi urządzeń pod ciśnieniem,
 • stanowiskowe instrukcje bhp,
 • stosowanie środków ochrony indywidualnej przed wytryskiem płynu w przypadku awarii;

gorące powierzchnie, żrące substancje itp.:

 • izolacja termiczna,
 • zastosowanie urządzeń ochronnych podczas pracy maszyny,
 • instrukcje stanowiskowe bhp,
 • stosowanie wymagań przepisów bhp i instrukcji stanowiskowych.

Czynniki szkodliwe dla zdrowia

Czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące w budownictwie:

czynniki fizyczne:

– hałas,
– drgania mechaniczne,
– nieodpowiednie oświetlenie,
– promieniowanie cieplne,
– promieniowanie nadfioletowe, podczerwone;

czynniki chemiczne:

– drażniące, uczulające, rakotwórcze, tj.: rozpuszczalniki, cement portlandzki, kleje szkodliwe, środki impregnacyjne do drewna, pyły zwłókniające, dymy asfaltów, azbest;

czynniki biologiczne (w wyniku kontaktu z ziemią podczas robót ziemnych w głębokich wykopach):

– (Leptospira interrogans (leptospira) — bakterie (krętki),
– Clostridium perfringens (laseczka zgorzeli gazowej),
– Clostridium tetani (laseczka tężca),
– Clostridium Spp. (grupa laseczek obrzęku złośliwego),

Strongyloides stercolaris (węgorek jelitowy).

Realizacja działalności profilaktycznej przy występowaniu czynników fizycznych i chemicznych polega na:

przeprowadzeniu pomiarów tych czynników przez pracodawcę;

udostępnieniu na koszt pracodawcy wyników ww. pomiarów pracownikom;

zapewnieniu przedsięwzięć wpływających na poprawę warunków pracy na stanowiskach pracy zatrudnionych pracowników.

Pracodawca jest zobligowany do dokumentowania podejmowanych działań w celu ochrony pracowników eksponowanych na czynniki biologiczne. Wymagania te obejmują:

 • przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy narażonych pracowników;
 • prowadzenie rejestru prac narażających pracowników na działanie czynnika biologicznego grupy 3 i 4 oraz rejestru pracowników;
 • sporządzenie instrukcji postępowania ze szkodliwym czynnikiem biologicznym grupy 3 i 4;
 • zapewnienie szkoleń bhp z zakresu szkodliwych czynników biologicznych;
 • stosowanie środków ochrony indywidualnej;
 • badania lekarskie.

Czynniki uciążliwe

Do czynników uciążliwych występujących w budownictwie należą:

– wymuszona pozycja ciała (stojąca, stojąca pochylona, siedząca);
– obciążenie statyczne i dynamiczne;
– stres psychiczny.

Zastosowanie środków zaradczych zapobiegających niekorzystnym skutkom zdrowotnym w przypadku dźwigania ręcznego polega na zapobieganiu skutkom nadmiernego wysiłku poprzez:

– określenie prawidłowych sposobów podnoszenia i przenoszenia ciężarów;
– szkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych technik dźwigania;
– eliminowanie ręcznego przenoszenia ciężarów przez stosowanie urządzeń transportowych tj.: wózki, podnośniki.

Wymuszona pozycja ciała przy pracy może doprowadzić do skrzywienia kręgosłupa, żylaków kończyn dolnych wskutek nieprawidłowej postawy przy pracy i dłuższego jej wykonywania w niewygodnej stojącej pozycji.

Zapobieganie uciążliwości tego rodzaju pracy to przede wszystkim kontrola stanowisk pracy i ich optymalizacja w zakresie środków technicznych, środki organizacyjne, tj.: rotacja pracowników, skracanie czasu pracy, stosowanie pończoch przeciwżylakowych itp.

Zapobieganie tym uciążliwościom powinno być prowadzone z aktywnym uczestnictwem zatrudnionych  pracowników.

Stres psychiczny może prowadzić do zmniejszenia wydolności umysłowej pracowników, sprawności fizycznej, a także zmniejszonej odporności organizmu na choroby.

Przyczyną stresu może być monotonia pracy, zbyt szybkie tempo pracy, złe stosunki międzyludzkie, nadmiar pracy itp.

Środkami zaradczymi są: prawidłowa organizacja pracy, motywacja do pracy, podnoszenie kwalifikacji kadry kierowniczej, pozytywne kształtowanie stosunków międzyludzkich, dobór psychologiczny pracowników do określonej pracy, umiejętność pracy w zespole.

Skomentuj