GUS: w 2021 r. w obszarach przygranicznych o 3,1 proc. więcej firm wobec 2020 r.

W 2021 r. liczba podmiotów gospodarki narodowej w obszarach przygranicznych zwiększyła się o 24,5 tys., czyli o 3,1 proc. (w kraju o 3,7 proc.) porównaniu z rokiem 2020 – podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny w informacji sygnalnej.

Według informacji GUS „Charakterystyka obszarów przygranicznych na terenie Polski. Podmioty gospodarki narodowej w 2021 r.”, na koniec grudnia 2021 r. w rejestrze REGON wpisanych było 806,3 tys. podmiotów gospodarki narodowej zlokalizowanych na obszarach przygranicznych na terenie Polski. Stanowiło to 16,7 proc. ogólnej liczby podmiotów w kraju. W porównaniu z rokiem 2020 liczba podmiotów w analizowanej strefie wzrosła o 24,5 tys., tj. o 3,1 proc., podczas gdy w kraju o 3,7 proc. – podano.

Jak wynika z danych GUS, zdecydowana większość podmiotów strefy przygranicznej na koniec 2021 r. należała do sektora prywatnego (95,7 proc. wobec 95,6 proc. w kraju). W porównaniu z 2020 r. liczba podmiotów gospodarki narodowej w tym sektorze zwiększyła się o 23,2 tys., tj. do 771,3 tys., czyli o 3,1 proc. (w kraju wzrosła o 3,5 proc.). Natomiast do sektora publicznego należało 26,5 tys. podmiotów, czyli o 3 mniej niż w roku poprzednim (w kraju 111,8 tys. podmiotów – więcej o 25 wobec 2020 r.).

GUS poinformował, że w ogólnej liczbie podmiotów zlokalizowanych w strefie przygranicznej w 2021 r., największy udział stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 73,1 proc. (w kraju 71,3 proc.). W porównaniu z 2020 r. w rejestrze REGON wpisanych było o 18,7 tys. więcej (o 3,3 proc.) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (w kraju – o 3,6 proc. więcej).

Z kolei – jak podał Urząd – spółki handlowe, działające na terenie strefy, stanowiły 7,7 proc. w strukturze podmiotów wpisanych w rejestrze REGON (w kraju 12,3 proc.). W poprzednim roku udziały te kształtowały się odpowiednio na poziomie 7,4 proc. i 11,8 proc.

Rejestr REGON obejmował także spółki cywilne z 6-proc. udziałem w strukturze podmiotów gospodarki narodowej w strefie, fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne – 3,4 proc., spółdzielnie – 0,3 proc. (w 2020 r. udział ten wyniósł odpowiednio: 6,2 proc.; 3,4 proc. i 0,3 proc.).

Według GUS spośród ogólnej liczby podmiotów gospodarki narodowej działających na obszarach przygranicznych Polski prawie połowa zlokalizowana była w strefie przygranicznej trzech województw: śląskiego (19,0 proc.), dolnośląskiego (17,3 proc.) i zachodniopomorskiego (13,5 proc.).

Jak podano w informacji sygnalnej, w strefie przygranicznej Polski na 1000 ludności przypadało w 2021 roku 111,1 podmiotów, czyli poniżej średniej krajowej, która wyniosła 126,7. W poprzednim roku wskaźniki te wyniosły odpowiednio 107,3 i 121,9.

Najwięcej podmiotów na 1000 ludności w 2021 r. odnotowano w strefie przy granicy z Niemcami – 140,7 (przed rokiem – 136,4), następnie przy granicy z Czechami – 114,6 (w 2020 r. – 111,0). W strefie przy pozostałych odcinkach granicy liczba podmiotów na 1000 ludności była mniejsza niż średnia dla obszaru przygranicznego Polski jako całości. Najmniejsza liczba podmiotów na 1000 ludności wystąpiła przy granicy z Ukrainą – 85,9, następnie w strefie przy granicy z Litwą – 89,8 (przed rokiem odpowiednio: 82,8 i 87,1).

Spośród poszczególnych części obszaru przygranicznego, w 12 województwach, najwięcej podmiotów na 1000 ludności przypadało na strefy w: zachodniopomorskim (163,7), następnie pomorskim (135,4) i dolnośląskim (127,2). Wskaźniki te dla wymienionych województw ogółem wyniosły odpowiednio: 142,7; 141,5; 142,5.

Najmniej podmiotów gospodarki narodowej na 1000 ludności przypadało w strefie przygranicznej znajdującej się w województwie mazowieckim (81,7), a następnie lubelskim (83,2) i podkarpackim (89,4). Wartości te były niższe aniżeli wskaźniki dla poszczególnych województw ogółem, które wyniosły odpowiednio: 171,2; 95,6; 92,9.

Jeśli chodzi o spółki handlowe, to w rejestrze REGON w końcu 2021 roku wpisanych było 62,0 tys. spółek handlowych prowadzących działalność gospodarczą na terenie strefy przygranicznej, tj. 10,4 proc. ogółu zarejestrowanych spółek handlowych w kraju. W tej grupie podmiotów, podobnie jak w kraju, dominowały spółki kapitałowe (83,0 proc.), przy czym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiły 81,6 proc., a spółki akcyjne 1,3 proc. Spółki osobowe posiadały 17,0 proc. udziału w ogólnej liczbie spółek handlowych na terenie strefy (spółki jawne – 9,7 proc., komandytowe – 6,4 proc., partnerskie – 0,7 proc., komandytowo-akcyjne – 0,3 proc.).

Jak podano, liczba spółek handlowych działających w 2021 r. w strefie przygranicznej wzrosła, w porównaniu z 2020 r., o 3787 jednostek, tj. o 6,5 proc. (w kraju wzrosła o 7,6 proc.). W odniesieniu do poprzedniego roku wzrosła ogólna liczba spółek kapitałowych – o 3844 jednostki, tj. o 8,1 proc., wobec wzrostu w kraju o 9,2 proc.

Z kolei w grupie podmiotów gospodarki narodowej zaliczanych do spółek osobowych odnotowano spadek o 57 jednostek – 0,5 proc. (w kraju – spadek o 1,4 proc.). Liczba spółek handlowych zwiększyła się w porównaniu z 2020 r., zarówno w poszczególnych częściach strefy analizowanych według krajów sąsiadujących, jak i według województw. Największy wzrost wystąpił przy granicy z Czechami – o 1359 jednostek (5,9 proc.), a najmniejszy przy granicy z Litwą – o 95 jednostek (8,3 proc.).

W przypadku województw, największy wzrost odnotowano w strefie przygranicznej województwa śląskiego – o 875 jednostek (6,7 proc.), a najmniejszy w strefie województwa mazowieckiego – o 16 jednostek (15,0 proc.).

Jak zauważono w informacji GUS, w grupie spółek handlowych istotną rolę odgrywają spółki z udziałem kapitału zagranicznego, których obecność może świadczyć o atrakcyjności inwestycyjnej danego regionu.

Z danych GUS wynika, że liczba podmiotów gospodarki narodowej działających w 2021 r. na obszarach przygranicznych w formie spółek z udziałem kapitału zagranicznego (8716) stanowiła 14,1 proc. ogółu spółek handlowych strefy (w kraju odsetek ten wyniósł 13,8 proc.). Ich liczba zwiększyła się w porównaniu z poprzednim rokiem o 146 jednostek, tj. o 1,7 proc. (w kraju o 4,1 proc.).

W pięciu częściach strefy przygranicznej (analizowanych według krajów sąsiadujących) odnotowano wzrosty – największy przy granicy z Białorusią (o 175 spółek), natomiast w dwóch częściach strefy liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zmniejszyła się – przy granicy z Czechami o 24 jednostki, a przy granicy z Niemcami o 22 jednostki.

GUS wskazał, iż analizując liczbę wpisanych w rejestrze REGON spółek z udziałem kapitału zagranicznego, według 12 województw, na obszarze których znajduje się strefa przygraniczna, można zauważyć, że w sześciu z nich liczba podmiotów zlokalizowanych w strefie przygranicznej była większa niż w 2020 r. (największy wzrost odnotowano w strefie województwa podlaskiego – o 133 jednostki).

Na obszarze przygranicznym województwa pomorskiego i mazowieckiego liczba działających spółek z kapitałem zagranicznym nie uległa zmianie (odpowiednio 10 i 5 jednostek), a w czterech województwach ich liczba zmniejszyła się (największy spadek wystąpił w strefie przygranicznej województwa dolnośląskiego – o 36 jednostek).

Jeśli chodzi o branże, to wśród podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON i prowadzących działalność na terenie strefy przygranicznej Polski znaczny odsetek stanowiły podmioty gospodarki narodowej należące do sekcji 2: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 20,6 proc. (w kraju – 20,8 proc.), budownictwo – 15,7 proc. (w kraju – 13,8 proc.), przetwórstwo przemysłowe – 8,3 proc. (w kraju – 8,2 proc.) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 7,9 proc. (w kraju – 10,7 proc.).

Według GUS, podmioty z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych oraz budownictwo miały największy udział (powyżej 10 proc.) w każdej z poszczególnych części strefy analizowanej według krajów sąsiadujących, przy czym w strefie przygranicznej ze Słowacją znaczny udział stanowiły również podmioty zaliczane do sekcji przetwórstwo przemysłowe (9,8 proc.).

Skomentuj