„Nowa normalność” w zakładach pracy

Epidemia koronawirusa nadal trwa, jednak zakłady pracy pomału starają się wracać do normalności. Aby jednak pracować bezpiecznie, należy przestrzegać podstawowych zasad.

W ostatnim artykule pisaliśmy o krajowych wytycznych przygotowanych przez Państwową Inspekcje Pracy dotyczące powrotu do pracy w dobie trwającej epidemii koronawirusa. W tym artykule natomiast przestawimy europejskie wytyczne dotyczące miejsc pracy.
Europejskie organizacje takie jak: World Health Organization (WHO), CDC, European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC i Health and Safety Executive dają wskazówki jak należy organizować miejsca pracy w dobie trwającej pandemii. Nie jesteśmy w stanie określić, jak długo wirus SARS-CoV-2 z nami pozostanie, dlatego też ważne jest organizowanie pracy w sposób bezpieczny, aby nie narażać pracowników na niepotrzebne niebezpieczeństwo.

Obecnie nie ma szczepionki zapobiegającej COVID-19. Najlepszym sposobem zapobiegania infekcji jest unikanie narażenia się na wirusa. Pracodawcy oraz przedsiębiorcy muszą podjąć środki zapobiegawcze. Środki te powinny zostać uwzględnione w ocenie ryzyka w miejscu pracy, która obejmuje wszystkie ryzyka, w tym także te powodowane przez czynniki biologiczne, zgodnie z unijnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się infekcji

Pracodawcy powinni:

 1. Umieszczać plakaty zachęcające do pozostania w domu w razie choroby oraz etykiety dotyczące higieny rąk, zasad ochrony podczas kaszlu i kichania, przy wejściu do miejsca pracy oraz w innych miejscach, w których będą widoczne.
 2. Zapewnić pracownikom chusteczki oraz pojemniki na śmieci wyłożone plastikową torbą, aby można je było opróżnić bez kontaktu z zawartością.
 3. Poinstruować pracowników, aby często myli ręce, używając mydła i wody przez co najmniej 20 sekund lub za pomocą środków dezynfekujących na bazie alkoholu, które zawierają 60-95% alkoholu.
 4. Zapewnić mydło, wodę i alkoholowe ściereczki do rąk w zakładzie pracy w wielu miejscach i we wspólnych obszarach, aby zachęcić do higieny rąk.
 5. Kontynuować rutynowe czyszczenie środowiska pracy i rozważyć dodatkowe środki ochrony.
 6. Poinformować pracowników, kontrahentów i klientów, że każdy, kto ma nawet łagodny kaszel lub niską gorączkę (37,3°C lub więcej), musi pozostać w domu. Powinni również pozostać w domu (lub pracować w domu), jeśli przyjmowali proste leki, takie jak paracetamol/acetaminofen, ibuprofen lub aspiryna, które mogą maskować objawy zakażenia.
 7. Każdy pracownik, u którego wystąpią objawy grypopodobne (tj. kaszel, duszność, gorączka), powinien natychmiast udać się do domu i skontaktować się z publiczną służbą zdrowia. Jeśli istnieje jakikolwiek powód, aby podejrzewać, że mógł on mieć kontakt z COVID-19, należy postępować zgodnie z wytycznymi (patrz niżej).
 8. Jeśli jest to wykonalne dla firmy, promować pracę zdalną w całej organizacji lub pozwolić pracownikom pracować na elastyczne godziny, aby zminimalizować zatłoczenie miejsca pracy.   

Rutynowe czyszczenie środowiska pracy

Należy rutynowo czyścić wszystkie często dotykane powierzchnie w miejscu pracy, takie jak stacje robocze, blaty i klamki do drzwi. Używać przy tym środków czyszczących, które są zwykle stosowane w tych obszarach i postępować zgodnie ze wskazówkami na etykiecie.

Ponadto należy zapewnić ściereczki jednorazowego użytku, aby powszechnie używane powierzchnie (na przykład klamki, klawiatury, piloty, biurka) mogły zostać zdezynfekowane przez pracowników.

Wskazówki dotyczące masek twarzowych

Stosowanie maseczek można rozważyć w przypadku pracy w zamkniętych pomieszczeniach z innymi osobami, lub gdy niemożliwe jest utrzymanie bezpiecznej odległości pomiędzy ludźmi. Takie sytuacje mogą wystąpić nie tylko w miejscu pracy, ale także w siedzibach klientów, podczas wizyt lub dostaw lub podczas korzystania z transportu publicznego.

Maski na twarz należy traktować wyłącznie jako środek uzupełniający, a nie zastępujący ustalone praktyki profilaktyczne, takie jak dystans fizyczny, zasady ochrony podczas kaszlu i kichania, higiena rąk i unikanie dotykania twarzy.

Ważne jest, aby pracownicy używali masek twarzowych w odpowiedni sposób, czyli:

 • Maska powinna być dobrze dopasowana, całkowicie zakrywająca twarz od grzbietu nosa do brody.
 • Przed założeniem lub zdjęciem maski twarzowej należy dokładnie umyć ręce.
 • Należy dotykać sznurka lub gumki z tyłu maski podczas zdejmowania, a nie z przodu.
 • Jeśli maska ​​na twarz jest jednorazowa, to po ściągnięciu jej, należy ją wyrzucić do odpowiedniego pojemnika.
 • Jeśli maska jest wielokrotnego użytku należy ją jak najszybciej uprać w temperaturze 60°C przy użyciu detergentu.

Najlepszym sposobem na zmniejszenie ryzyka infekcji jest zachowanie higieny i unikanie bezpośredniego lub bliskiego kontaktu (bliższego niż 2 metry) z potencjalnie zarażoną osobą. 

Organizowanie spotkań lub wydarzeń

Organizatorzy spotkań i wydarzeń muszą pomyśleć o potencjalnym ryzyku związanym z COVID-19, ponieważ:

 • istnieje ryzyko, że osoby biorące udział w spotkaniu lub wydarzeniu mogą nieświadomie sprowadzić wirusa COVID-19 na spotkanie.
 • inni mogą być nieświadomie narażeni na COVID-19.

PRZED spotkaniem lub wydarzeniem należy:

 1. Zastanowić się, czy spotkanie lub wydarzenie jest konieczne, czy może zostać przełożone lub zastąpione telekonferencją lub wideokonferencją. Czy można je zmniejszyć liczebnie, aby uczestniczyło w nim jak najmniej osób?
 2. Sprawdzić porady władz lokalnych, w których planowana jest organizacja spotkania lub wydarzenia i postępować zgodnie z nimi.
 3. Opracować i uzgodnić plan gotowości, aby zapobiec infekcji podczas spotkania lub wydarzenia:
 • zamówić wszystkie materiały i środki ochrony, w tym chusteczki i środki dezynfekujące do rąk, dla wszystkich uczestników,
 • aktywnie monitorować, gdzie występują tzw. ogniska COVID-19. Poinformować uczestników z wyprzedzeniem, że jeśli mają jakiekolwiek objawy lub źle się czują, nie powinni uczestniczyć w spotkaniu lub wydarzeniu,
 • upewnić się, że wszyscy uczestnicy podają dane kontaktowe: numer telefonu komórkowego, adres e-mail i adres zamieszkania. Należy jasno określić, że ich dane zostaną udostępnione lokalnym władzom zdrowia publicznego, jeśli którykolwiek z uczestników zachoruje na podejrzenie choroby zakaźnej.
 1. Opracować i uzgodnić plan reakcji na wypadek, gdyby ktoś na spotkaniu miał objawy COVID-19.

PODCZAS spotkania lub wydarzenia należy:

 1. Dostarczyć informacje najlepiej w formie ustnej i pisemnej, na temat COVID-19 i środków, które organizatorzy podejmują, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom tego wydarzenia:
 • zachęcać do regularnego mycia rąk lub używania chusteczek z alkoholem przez wszystkich uczestników spotkania lub wydarzenia,
 • zachęcać uczestników do zakrycia twarzy zgiętym łokciem lub chusteczką, jeśli kaszlą lub kichają. Dostarczyć odpowiednio zamknięte pojemniki na odpady, aby można je było wyrzucić w bezpieczny sposób.
 1. Zapewnić dozowniki do mycia rąk na bazie alkoholu.
 2. Jeśli powierzchnia pomieszczenia na to pozwala, ustawić siedzenia tak, aby uczestnicy byli w odległości co najmniej dwóch metrów od siebie.
 3. W miarę możliwości otwierać okna i drzwi, aby upewnić się, że miejsce jest dobrze wentylowane.
 4. Jeśli ktoś poczuje się źle, postępować zgodnie z planem gotowości.

PO spotkaniu należy:

 1. Zachować nazwiska i dane kontaktowe wszystkich uczestników przez co najmniej jeden miesiąc. Pomoże to organom zdrowia publicznego śledzić osoby, które mogły być narażone na COVID-19, jeśli jeden lub więcej uczestników zachoruje wkrótce po wydarzeniu.
 2. W przypadku jeśli ktoś na spotkaniu lub wydarzeniu został odizolowany jako podejrzany przypadek z COVID-19, organizator powinien poinformować o tym wszystkich uczestników. Należy im zalecić monitorowanie się pod kątem objawów przez 14 dni. Jeśli zaczną czuć się źle, powinni zostać w domu i skontaktować się z odpowiednim organem zdrowia publicznego.

Co zrobić, jeśli pracownik lub członek społeczeństwa poczuje się źle i uważa, że ​​został narażony na COVID-19?

Jeśli ktoś poczuje się źle w miejscu pracy i istnieje powód, by podejrzewać, że mógł on mieć kontakt z COVID-19, należy go przenieść w miejsce oddalone od innych ludzi o co najmniej 2 metry. Jeśli to możliwe, znaleźć pokój lub obszar, w którym można osobę odizolować za zamkniętymi drzwiami. Jeśli to możliwe, otworzyć okno do wentylacji.

Osoba chora powinna skorzystać z telefonu komórkowego, aby zadzwonić na wyznaczony publiczny numer służby zdrowia. Jeśli jest to nagły wypadek (jeśli osoba jest poważnie chora lub ranna lub jej życie jest zagrożone), należy zadzwonić pod numer 112 i wyjaśnić sytuację oraz podać odpowiednie informacje o objawach, jakie występują.

Podczas oczekiwania na poradę od wyznaczonej publicznej służby zdrowia lub pogotowia, osoba podejrzana o zarażenie powinna znajdować się w odległości co najmniej dwóch metrów od innych osób. Powinna unikać dotykania ludzi, powierzchni i przedmiotów oraz powinna zakrywać usta i nos chusteczką jednorazową, gdy kaszle lub kicha.

Nieobecność w pracy z powodu koronawirusa

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) odpowiada m.in. na pytanie czy pracodawca może ujawnić swoim współpracownikom lub innym osobom informację, że jego pracownik jest zakażony COVID-19?

„Pracodawcy powinni informować pracowników o przypadkach COVID-19 i podejmować środki ochronne, ale nie powinni przekazywać więcej informacji niż jest to konieczne. W przypadkach, w których konieczne jest ujawnienie nazwiska pracownika, który zarażony jest wirusem (np. w kontekście profilaktyki), a prawo krajowe na to zezwala, pracownicy, których sprawa dotyczy, powinni zostać poinformowani z wyprzedzeniem (…)” – wskazuje EROD.

EROD przypomina przy tym, że RODO jest obszernym aktem prawnym, który zawiera przepisy mające zastosowanie również do przetwarzania danych osobowych w kontekście takim jak ten dotyczący COVID-19. RODO pozwala właściwym organom ds. zdrowia publicznego i pracodawcom na przetwarzanie danych osobowych w kontekście epidemii, zgodnie z prawem krajowym i na określonych w nim warunkach. Na przykład, gdy przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na istotny interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego. W tych okolicznościach nie ma potrzeby polegania na zgodzie osób fizycznych.

Źródła:

Strona internetowa:

 1. European Centre for Disease Prevention and Control – www.ecdc.europa.eu,
 2. World Health Organization – www.who.int,
 3. European Data Protection Board – www.edpb.europa.eu.

Skomentuj