PIP: w ramach kontroli robót budowlanych 715 osób ukaranych mandatami karnymi na łączną kwotę 894 450 zł

W ramach kontroli robót budowlanych Państwowa Inspekcja Pracy wydała 728 decyzji wstrzymania prac, 663 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn, 3321 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji, 715 osób ukaranych mandatami karnymi na łączną kwotę 894 450 zł – poinformowano w czwartek.

W ramach realizowanej od początku 2022 roku, trzyletniej „Strategii kontroli i prewencji w budownictwie” inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy w czerwcu przeprowadzili zintensyfikowane czynności kontrolne na „małych placach budów” (tj. do 20 osób pracujących w tym samym czasie).

„Aż 728 decyzji wstrzymania prac, 663 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn, 3321 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 Kpa, ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, 715 osób ukaranych mandatami karnymi na łączną kwotę 894 450 zł” – podano w raporcie.

Jak poinformowano, PIP przeprowadził 1082 kontrole robot budowlanych, którymi objęto 1059 przedsiębiorców. Skontrolowano 893 place budowy lub miejsca wykonywania robót budowlanych. Pracę wykonywało na nich 4370 osób, z których 3408 było zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

Wyniki kontroli wykazują, że najczęściej stwierdzanym naruszaniem przepisów bhp były nieprawidłowości przy wykonywaniu prac na wysokości, m.in. brakowało zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości podczas wykonywania prac.

Z raportu wynika również, że w ponad połowie kontrolowanych zakładów pracujący wykonywali prace bez wymaganych środków ochrony indywidualnej – głównie hełmów ochronnych, ale również ochron słuchu, dłoni, twarzy lub oczu. Jak podano, dotyczyło to co trzeciego kontrolowanego pracującego. „W 60 proc. kontroli zastrzeżenia dotyczyły braku bądź nieprawidłowego wygrodzenia i oznakowania stref i miejsc niebezpiecznych; (…) Bardzo dużym problemem występującym w ponad połowie kontrolowanych budów (58 proc.) było zapewnienie prawidłowych przejść i dojść do stanowisk pracy; (…) Zauważalny był brak zabezpieczenia przewodów elektrycznych przed uszkodzeniem mechanicznym, które pozostawiane na ciągach komunikacyjnych, stwarzały ryzyko potknięcia, a w przypadku ich uszkodzenia – porażenia prądem elektrycznym. Stwierdzono to aż w 78 proc. kontroli” – przekazał PIP.

Jak poinformowano, średnio podczas jednej kontroli wydano 6,2 decyzji nakazowych, w tym 4,2 dotyczyły bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia osób pracujących. Inspektorzy pracy udzielili 4578 porad technicznych. Skierowano 1 wniosek do sądu o ukaranie.

„Działania inspektorów pracy wpłynęły istotnie na stan bezpieczeństwa pracy na kontrolowanych budowach, o czym świadczy liczba decyzji ustnych zrealizowanych jeszcze w czasie trwania kontroli” – przekazano w raporcie.

„Poziom bezpieczeństwa pracy na małych budowach jest niewystarczający, znacząco odstający od akceptowalnego poziomu obserwowanego na większości dużych budów” – podsumowano.

Skomentuj