Zmiany w szkoleniach okresowych BHP

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ponad 50 zmian, które mają uprościć prawo podatkowe i gospodarcze. Projekt przewiduje także zmiany w Kodeksie Pracy w zakresie przepisów BHP.

Zmiana przepisów BHP dotyczy zmniejszenia wymogów w zakresie obowiązkowych szkoleń BHP poprzez ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP pracowników administracyjnych i biurowych w tych branżach, które są najmniej wypadkowe.

Obecnie kwestie dotyczące szkoleń okresowych są uregulowane w prawie UE – dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzania środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG), a także w przepisach krajowych. Według resortu przygotowującego projekt – Kodeks pracy nazbyt rygorystycznie wdraża regulacje prawne UE w zakresie szkoleń, które obejmują wszystkich pracowników. Według przepisów ww. dyrektywy: „pracodawca powinien zapewnić, aby każdy pracownik otrzymał odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, w szczególności w postaci przyswojenia informacji i instrukcji specyficznych dla swojego miejsca pracy lub rodzaju wykonywanych czynności:

– podczas przyjmowania do pracy,
– w wypadku przeniesienia na inne stanowisko robocze,
– w wypadku wprowadzenia nowego wyposażenia lub zmiany wyposażenia miejsca pracy,
– w wypadku wprowadzenia nowej technologii.

Szkolenie powinno być:
– dostosowane, z uwzględnieniem charakteru występujących nowych lub zmienionych
zagrożeń, oraz
– powtarzane okresowo, jeżeli jest to konieczne”.

Zatem z powyższego przepisu wynika, że szkolenie powinno być powtarzane z uwzględnieniem charakteru zagrożeń oraz efektywności samego szkolenia. Zasadne zatem staje się, aby Kodeks pracy uwzględnił te grupy pracownicze, w których pracownicy będą zwolnieni ze szkolenia okresowego, jeśli nie jest to wymagane ze względu na ewentualne zagrożenia, czy też efektywność szkolenia.

Propozycja zawarta w projekcie zakłada by szkolenia okresowe BHP nie były obowiązkowe dla pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Należy podkreślić, że są to grupy działalności o najniższych wskaźnikach wypadkowości i o warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.

Kategorie ryzyka danej grupy działalności określone są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i skutków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005).

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem zostało określonych 30 kategorii ryzyka. Projekt przewiduje objęcie tylko pierwszych 3 z 30, co stanowi 10% kategorii ryzyka., które nie byłyby objęte obowiązkiem szkoleń okresowych, i dotyczy tylko pracowników administracyjno-biurowych.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym przewiduje jeszcze jedną bardzo ważną zmianę w przepisach BHP.

Zmiana dotyczy zwiększenia możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników i zakwalifikowanego do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym, z obecnego limitu 20 pracowników.

Zgodnie z art. 237 11 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy zwaną dalej „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników ma także możliwość powierzenia wykonywania zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

  1. zatrudnia do 10 pracowników albo
  2. zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Obecna konstrukcja przepisu uniemożliwia pracodawcy zatrudniającemu od 21 do 50 pracowników wykonywanie zadań służby bhp – nawet wtedy, gdy pracodawca spełnia wymogi kwalifikacyjne dla pełnienia tej służby.

Zmiany określone w projekcie zakładają, aby pracodawca zatrudniający do 50 pracowników, który ukończył szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860 z późn. zm.), również mógł pełnić zadania służby bhp.

Zmiany proponowane są także do grup działalności o najniższych wskaźnikach wypadkowości i o warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i skutków zostało określonych 30 kategorii ryzyka. Propozycja obejmuje jedynie pierwsze 3 z 30, co stanowiłoby 10% kategorii ryzyka.

Obecnie projekt ustawy znajduje się na etapie konsultacji publicznych. Proponowane zmiany dotyczące przepisów BHP prawdopodobnie wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl

Skomentuj