Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp na budowie

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany:

 • chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

W szczególności pracodawca jest odpowiedzialny za:

√ organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

√ zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów i zasad bhp, wydawanie polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania tych poleceń,

√ reagowanie na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,

√ zapewnienie rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,

√ uwzględnienie ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,

√ zapewnienie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń organów nadzoru nad warunkami pracy,

√ zapewnienie wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy;

 1. znać w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy ciążące na nim obowiązki, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. przekazywać pracownikom informacje o:

√ zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu pracowników,

√ działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń,

√ pracownikach wyznaczonych do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Informacja o ww. osobach obejmuje:

Budynki i pomieszczenia pracy

Pracodawca jest obowiązany między innymi zapewnić, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego albo jego części, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana wyłącznie na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, pozytywnie zaopiniowanych przez  uprawnionych rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadawanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw bhp i tryb opiniowania projektów zostały określone w rozporządzeniu MPiPS z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 247, poz. 1835).

Maszyny i urządzenia techniczne

Obowiązkiem pracodawcy jest wyposażać stanowiska pracy na budowie w maszyny i urządzenia spełniające wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach. Maszyny i urządzenia techniczne powinny być tak skonstruowane i budowane, aby uwzględniały zasady ergonomii i zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a w szczególności zabezpieczały pracownika przed:

 • urazami,
 • działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych,
 • porażeniem prądem elektrycznym,
 • nadmiernym hałasem,
 • szkodliwymi wstrząsami,
 • działaniem wibracji,
 • działaniem promieniowania,
 • szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy.

W przypadku gdy konstrukcja zabezpieczenia jest uzależniona od warunków lokalnych, do obowiązków pracodawcy należy wyposażenie maszyny lub innego urządzenia technicznego w odpowiednie zabezpieczenia.

Substancje chemiczne oraz procesy szczególnie niebezpieczne dla zdrowia

Pracodawca jest zobowiązany:

 • stosować materiały i procesy technologiczne posiadające uprzednio ustalony stopień ich szkodliwości dla zdrowia pracowników;
 • stosować niebezpieczne substancje i niebezpieczne preparaty chemiczne oznakowane w sposób widoczny i umożliwiający ich identyfikację;
 • stosować niebezpieczne substancje i niebezpieczne preparaty chemiczne posiadające karty charakterystyki;
 • niebezpieczne substancje i niebezpieczne preparaty chemiczne przechowywać w opakowaniach zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem.

Producent, dystrybutor lub importer wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niebezpieczną substancję chemiczną ma obowiązek udostępniać nieodpłatnie jej odbiorcy kartę charakterystyki oraz informować go o wszelkich wprowadzonych do niej zmianach. Stosowanie niebezpiecznych substancji i  niebezpiecznych preparatów chemicznych jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania środków zapewniających pracownikom ochronę zdrowia i życia.

W rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych, substancjami niebezpiecznymi i preparatami niebezpiecznymi są substancje i preparaty zaklasyfikowane co najmniej do jednej z poniższych kategorii:

 • substancje i preparaty o właściwościach wybuchowych;
 • substancje i preparaty o właściwościach utleniających;
 • substancje i preparaty skrajnie łatwopalne;
 • substancje i preparaty wysoce łatwopalne;
 • substancje i preparaty łatwopalne;
 • substancje i preparaty bardzo toksyczne;
 • substancje i preparaty toksyczne;
 • substancje i preparaty szkodliwe;
 • substancje i preparaty żrące;
 • substancje i preparaty drażniące;
 • substancje i preparaty uczulające;
 • substancje i preparaty rakotwórcze;
 • substancje i preparaty mutagenne;
 • substancje i preparaty działające szkodliwie na rozrodczość;
 • substancje i preparaty niebezpieczne dla środowiska.

Czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia na stanowiskach pracy

Obowiązki pracodawcy:

 • informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
 • zapewnić środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym schorzeniom związanym z wykonywaną pracą, a w szczególności:√ utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów tych czynników,√ przeprowadzać na swój koszt badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, o rejestrować i przechowywać wyniki badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom;
 • zastępować substancje i czynniki rakotwórcze oraz mutagenne substancjami i czynnikami mniej szkodliwymi dla zdrowia lub stosować inne dostępne środki ograniczające stopień narażenia pracownika;
 • zapewnić w przypadku, gdy pracodawca prowadzi działalność stwarzającą możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników:

√ urządzenia i sprzęt ratowniczy odpowiedni do rodzaju niebezpieczeństwa, obsługiwany przez osoby należycie przeszkolone,

√ udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym,

√ aby prace, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, były wykonywane przez co najmniej dwie osoby;

 • zapewnić pracownikowi informacje o istniejących zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania;
 • stosować sygnały bezpieczeństwa do kierowania ludźmi (ręczne lub słowne) przy pracach stwarzających niebezpieczeństwo, gdy wymaga tego sytuacja;
 • udostępnić pracownikom do stałego korzystania instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

√ stosowanych procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami dla zdrowia pracowników,

√ obsługi maszyn i urządzeń technicznych,

√ postępowania z materiałami szkodliwymi i niebezpiecznymi,

√ udzielania pierwszej pomocy,

√ zasad postępowania w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń powodujących poważne zagrożenie zdrowia lub życia pracowników;

 • zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy oraz środki do udzielania pierwszej pomocy;
 • zapewnić konsultacje z pracownikami lub ich przedstawicielami w zakresie działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Skomentuj