Zabezpieczanie terenu budowy i stref niebezpiecznych

Każdy zapewne wie, a jeżeli nie to powinien wiedzieć, iż na stanowisku pracy powinien panować ład oraz porządek.

I nie chodzi tu przede wszystkim o estetykę, która oczywiście nigdy nie zaszkodzi, ale o bezpieczeństwo w czystej postaci. W szczególności dotyczy to terenu budowy, gdzie często o wypadek nie trudno…

Tak zwane zagospodarowanie terenu budowy powinno być zrobione zawsze zanim rozpocznie się wykonywanie określonych robót budowlanych.

Sam teren budowy (bądź konkretnych) robót ogradza się lub w inny sposób uniemożliwia się wejście tam osobom niepowołanym. W razie braku możliwości wykonania ogrodzenia stosuje się odpowiednie tablice ostrzegawcze lub zapewnia się bieżący nadzór (przykładowo w formie monitoringu).

Ogrodzenie powinno wynosić co najmniej 1,5 m i jednocześnie być bezpiecznym dla ludzi (np. nie może zostać podłączone do prądu elektrycznego, co niestety nie dla wszystkich jest takie oczywiste…).

Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa niezwykle istotne jest odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, tak aby uniemożliwić dostęp do nich postronnym.

Znajdujące się w takiej strefie przejścia, przejazdy czy stanowiska pracy trzeba zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Zabronione jest używanie ich w charakterze rusztowań lub miejsc służących składowaniu.

Ponadto strefę niebezpieczną, gdzie może coś spaść z góry, należy ogrodzić odpowiednimi balustradami. Chodzi tu balustrady składające się z:

  • deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m,
  • poręczy ochronnej zamontowanej na wysokości 1,1 m.

Przestrzeń między deską a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.

Wymiary strefy niebezpiecznej są następujące – w najmniejszym wymiarze liniowym od płaszczyzny obiektu budowlanego minimum 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, ale nie mniej niż 6 m. Wyjątek stanowi tu tzw. zwarta zabudowa miejska, gdzie strefa niebezpieczna może być mniejsza, jedynak tylko wtedy, gdy zostaną zastosowane inne skuteczne zabezpieczenia.

Strefy niebezpieczne trzeba oświetlić, a także oznakować (znakami ostrzegawczymi lub zakazu).

Omówione kwestie regulują przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

To oczywiście nie wszystko w odniesieniu do właściwego zagospodarowania terenu budowy. Zainteresowanych doradztwem lub szkoleniami w powyższym zakresie zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22 618 33 00) bądź e-mailowego (info.warszawa@tarbonus.pl

Skomentuj