Metody oceny ryzyka

Ze względu na zastosowanie praw logiki wśród metod oceny ryzyka rozróżnia się metody indukcyjne i dedukcyjne.

więcej

W metodach indukcyjnych wnioski ogólne wyprowadzane są z przesłanek będących ich szczególnymi przypadkami.
W metodach dedukcyjnych analiza prowadzona jest zgodnie z kierunkiem wynikania logicznego. Oznacza to, że każde następne stwierdzenie wynika z poprzedniego (następnik jest wydedukowany z poprzednika).
Ze względu na precyzję, z jaką następuje ocena ryzyka, rozróżnia się metody jakościowe i ilościowe.
Ilościowe szacowanie może być prowadzone, gdy ma się do dyspozycji odpowiednią liczbę danych statystycznych dotyczących ilości i rodzaju wypadków, zdarzeń niebezpiecznych, chorób zawodowych, czasu narażenia na czynniki środowiska pracy, liczby zatrudnionych itp. Aby ocena ilościowa była wiarygodna, dane te muszą spełniać wymagania statystyki.
Gdy nie ma dostępu do danych, które pozwalają na wiarygodne ilościowe szacowanie ryzyka lub gdy nie jest uzasadnione stosowanie skomplikowanych metod ilościowych, do szacowania ryzyka mają zastosowanie metody jakościowe.

Rodzaje metod oceny ryzyka:

  • matryce ryzyka,
  • wskaźniki ryzyka,
  • grafy ryzyka,
  • ocena ryzyka dla czynników mierzalnych,
  • analiza skutków i przyczyn błędów FMEA,
  • kalkulatory ryzyka.
ARTYKUŁY
Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego odgrywa decydującą rolę w procesie nadzoru nad stanowiskami pracy, dostarczając niezbędnych informacji do planowania działań zmierzających do poprawy warunków pracy i zapewnienia bezpieczeństwa

czytaj więcej